مدیران

مدیرعامل و هیئت مدیره 

خانم زهرا بردباری

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

آقای غلامرضا کرمی

رئیس هیئت مدیره

آقای حامد قناعی

عضو موظف هیئت مدیره