مجوزها

مجوزهای دریافتی

ردیف عنوان مجوز فعالیت شماره مجوز تاریخ شروع اعتبار تاریخ پایان اعتبار
1 معاملات کالا 121/66086 ۱۳97/06/27 1402/06/27
2 بورس انرژی 221/3639 ۱۳98/04/11 ----------
3 معاملات اوراق تامین مالی 121/66086 ۱۳97/06/27 1402/06/27
4 معاملات برخط اوراق بهادار 121/66086 ۱۳97/06/27 1402/06/27
5 معاملات آتی اوراق 121/148744 ۱۳90/05/12 ----------